Έρευνα και ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στοχεύοντας πάντα σε ποιοτικές και πρακτικές λύσεις για τον πελάτη, η EcoMat παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και τάσεις της αγοράς, ενημερώνεται σε θέματα τεχνολογικών εξελίξεων και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, υλοποιεί προγράμματα βιομηχανικής έρευνας, και συμμετέχει σε συνεργασία με άλλους φορείς σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Η EcoMat παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών που προμηθεύει με συχνές δειγματοληψίες στα σημεία φόρτωσης και προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων τους. Για το σκοπό αυτό διαθέτει, τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό για την διεξαγωγή των μετρήσεων. Κατά περίπτωση, μέρος των απαιτούμενων χημικών αναλύσεων ανατίθεται σε εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια.