Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Οι βιομηχανικές διαδικασίες παράγουν απόβλητα και παραπροϊόντα που απαιτούν διαχείριση. Τα απόβλητα αυτά πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. Η EcoMat αναπτύσσει και προωθεί εφαρμογές για χρήση των αποβλήτων είτε ως εναλλακτικές πρώτες ύλες στην παραγωγική διαδικασία άλλων μεταποιητικών μονάδων (ανακύκλωση) είτε ως εναλλακτικά καύσιμα (θερμική αξιοποίηση).

Προς την κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία εκπονεί μελέτες με σκοπό την αξιοποίηση των ανωτέρω υλικών, ανακύκλωσή τους και χρήση τους ως πρώτη ύλη, συμβάλλοντας επίσης στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και μείωση των αερίων ρύπων.

Στοχεύοντας στην πλήρη διαχείριση των υλικών που αναλαμβάνει, η εταιρεία πραγματοποιεί έρευνα αγοράς και αναπτύσσει σχέδιο marketing για την διάθεση του κάθε υλικού. Στόχος παραμένει η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή δευτερογενή καύσιμα στη βιομηχανία, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος για τον παραγωγό των αποβλήτων.

Προωθεί βιώσιμες οικονομικά λύσεις διαχείρισης, δίνοντας αξία στα υλικά και δημιουργώντας οφέλη για τον τελικό αποδέκτη.

Η EcoMat αναλαμβάνει την διακίνηση/διάθεση των αποβλήτων για ανακύκλωση και αξιοποίηση έως την τελική παραλαβή τους από τον πελάτη. Για το σκοπό αυτό, διαθέτει τις σχετικές άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Προσφέρει νόμιμες λύσεις διάθεσής τους προς αδειοδοτημένες βιομηχανίες για αξιοποίηση και ανάκτηση.